સિદ્ધપુર ડેન્ટલ કોલેજના ડીન ખાનગી પ્રેક્ટિસ કરતા હોવાનો વીડિયો વાયરલ