ઉદવાડાની પાંચ દુકાનોમાં ચોરીનો પ્રયાસ, ઘટના CCTV માં કેદ