નવા નરોડામાં ટોળાએ સોસાયટીમાં ઘુસીને વાહનોની તોડફોડ કરી