વલસાડ RTO; 0001 નંબર મેળવવા કારના માલીકે 18 લાખ ચૂકવ્યા