અંબાજી મંદિરમાં માઇભકતે 39.78 લાખનું સોનું ભેટ કર્યું