બસ છરવાડા નજીક રસ્તાની બાજુમાં આવેલી કાંસમાં ખાબકી