પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની પાઈલોટિંગ કારને નડ્યો અકસ્માત