મનપાની કચેરી ખાતે મેયરની અધ્યક્ષતામાં બજેટ રિવ્યૂ બેઠક