અયોધ્યા, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ અંતર્ગત વિ.હિ.પની કળશ યાત્રા