દોઢ કરોડથી વધુ કિંમતના દારૂ - બિયરના જથ્થા પર પોલીસે રોલર ફેરવ્યુ