ખાતમુહૂર્ત વિવાદ ; અમે સ્થાનિક કાઉન્સિલર છે જાણ કરવાનું રાખો