નેતાઓ કે તેમનો પરિવાર સુરક્ષીત નથી, સામાન્ય માણસનું શું ?