હારીજ હાઈવે પર પોલીસના બેરીકેટ સાથે કાર ભટકાતા 10 ને ઇજા