ખેરાલુની અવાવરૂ જગ્યામાંથી મૃત હાલતમાં નવજાત મળી આવ્યું