બાઇક અને ટ્રેલર વચ્ચે અકસ્માત, માતા-બાળક-દિયરનાં મોત