લો બોલો! આણંદ શહેરની 5 દુકાનોમાંથી ઝડપાયું રેમન્ડ કંપનીનું નકલી કાપડ.