ગાંધીનગર ; રાજ્યના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓની કોન્ફરન્સ યોજાઈ