વરસાદથી પ્રભાવિત વિસ્તારોનો હવાઈ નિરીક્ષણ કરતા મુખ્યમંત્રી...