જંબુસર; 70 જોડાણોમાં વીજચોરી, ગ્રાહકોને 40 લાખનો દંડ