ધાણોધરડા પાસે ટ્રકની ટક્કરથી ઇકો ગાડી પલટતાં પાંચને ઇજા