તરવૈયા યુવાનોએ પાણીમાં છલાંગ મારી મીઠી ડેમ ઓવરફ્લોના વધામણાં કર્યા