વાપી ખાતે ખખડધજ રસ્તા અંગે કોંગ્રેસના ખાડાપૂજન, ધરણાં