અડાસ ગામે પીવાના પાણી પ્રશ્ને મહિલાઓએ માટલા ફોડી વિરોધ કર્યો