દ્વારકામાં દિવાળી...જગતમંદિર કૃષ્ણ ભક્તિના રંગે રંગાયું..