થરાદના ખોડામાં પોલીસ દ્વારા રૂ.3.47 કરોડના દારૂના જથ્થાનો નાશ