પ્રાંત અધિકારી, નાયબ મામલતદાર સહિત 4 સામે ફરિયાદ નોંધાઈ