વાસણા-જમાલપુરમાંથી 10 હથિયાર, 61 કારતૂસ સાથે 6ની ધરપકડ