ચીખલી નજીકથી LCBએ કેમિકલ ચોરીનું રેકેટ ઝડપી પાડ્યું