હિંમતનગરના આગીયોલ નજીક મકાનમાંથી ડબ્બા ટ્રેડીંગ કરનાર સાત ઝડપાયા