અમદાવાદમાં રૂ.22.97 લાખના એમડી ડ્રગ્સ સાથે એક ઝડપાયો