રાજકોટના મેળામાં મોતને મુઠ્ઠીમાં રાખી લોકોને આનંદ પીરસતા કરતબબાજો