પારડીમાં ખાડાને લઇ વાન અને ટેમ્પો અથડાતાં 1નું મોત, 2ને ઇજા