દિલ્હીની હોસ્પિટલમાં માંકડું ઘૂસી જતા સ્ટાફમાં દોડધામ