ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ પરિપત્રનો કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ