વિશ્વ પ્રસિદ્ધ તરણેતર મેળાનો 18 સપ્ટેમ્બરથી પ્રારંભ