અમદાવાદથી લાંબા અંતરની 6 ટ્રેનને રાજકોટ સુધી લંબાવાઈ; રેલવે મંત્રી