કચ્છની બે તાલુકા પંચાયતમાં કોંગ્રેસના સભ્યોના ટેકાથી હવે ભાજપનું રાજ