ડાકોર; 2 કરોડના ખર્ચે તૈયાર બગીચામાં પશુઓનો અડિંગો