નવું ગતકડું ; વૃક્ષ ઉપરની ધુળ દુર કરવા મીસ્ટ મશીનનો સ્પ્રે કરાશે