આણંદ જિલ્લાના ભાલેજ ગામમાં રહેતાં બાળકો આણંદની કે જે ઠક્કર સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરે છે