અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના નવા પ્રમુખ હિંમતસિંહ પટેલ