હિંમતનગર; બે મકાનમાંથી રૂ. 1.23 લાખની મત્તાની ચોરી