સરકારી આવસોમાં પોલીસે ચેકીંગ કરતા 18 ભાડુઆતો મળી આવ્યાં