13 કરોડના ખર્ચે બનેલો ફિલ્ટર પ્લાન્ટ 9 વર્ષે પુનઃ ચાલુ કરાયો