અમદાવાદ પોલીસ કમિશ્નરના મતે, ચોરી અને સાયબર ક્રાઈમમાં વધારો