અંકલેશ્વર : રીસેપ્શનમાં 300થી વધુ લોકોને ફૂડ પોઈઝનિંગ