આત્મહત્યા માટે ટ્રેન ચુકી જતા ટ્રેનમાં બોમ્બની અફવા ફેલાવી