એરપોર્ટ ઓથોરિટી હવામાનનો તાગ મેળવતી નથી તેવો આક્ષેપ