સીએન ફાઈન આર્ટ્સ કોલેજમાં વિદ્યાર્થીનો પેટ્રોલ છાંટી આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ