"ત્રણ વાત અમારી, ત્રણ વાત તમારી"કચ્છ પોલીસનું અનોખું અભિયાન